loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"Never be afraid to trust an unknown future to a known God." (Sa nu iti fie frica niciodata sa incredintezi un viitor necunoscut unui Dumnezeu cunoscut.)
Corrie Ten Boom
Etichete: , , | edit post
Reacții: