loading... Nestemate peste veacuri!
Misu Radovici
"God is more concerned with conforming me to the likeness of His Son than leaving me in my comfort zones. God is more interested in inward qualities than outward circumstances - things like refining my faith, humbling my heart, cleaning up my thought life and strengthening my character." (Dumnezeu e mult mai interesat sa ma modeleze in a ma asemana cu Fiul Sau decat sa ma lase in zonele mele de confort. Dumnezeu este mai interesat de calitatile interioare decat de circumstantele exterioare - de lucruri ca rafinarea credintei, smerirea inimii, curatatea gandirii din viata mea si intarirea caracterului meu.)
Joni Eareckson Tada
Misu Radovici
"God brings men into deep waters not to drown them, but to cleanse them." (Dumnezeu aduce oamenii in ape adanci nu ca sa ii inece, ci ca sa ii curete.)
James H. Aughey

Misu Radovici
"It is the crushed grape that yields the wine." (Strugurele zdrobit este cel ce daruieste vinul.)
Anonim
Misu Radovici
"When God wants to do an impossible task He takes an impossible man and crushes him." (Cand Dumnezeu vrea sa faca o lucrare imposibila El ia un om imposibil si il zdrobeste *modeleaza*).
Alan Redpath
Misu Radovici
"To endure the cross is not tragedy; it is the suffering which is the fruit of an exclusive allegiance to Jesus Christ." (Sa induri crucea nu e o tragedie; suferinta este rodul unei credinte exclusive pentru Isus Cristos.)
Dietrich Bonhoeffer
Misu Radovici
"Since God intends to make you like Jesus, He will take you through the same experiences Jesus went through. That includes loneliness, temptation, stress, criticism, rejection, and many other problems." (Deoarece Dumnezeu intentioneaza sa te faca asemenea lui Cristos, El te va trece prin aceleasi experiente prin care si Cristos a trecut. Si asta include singuratate, tentatii, stres, critica, respingere si multe alte probleme.
Rick Warren
Misu Radovici
"Tears are often the telescope by which men see far into heaven." (Lacrimile sunt de multe ori telescopuri cu care oamenii pot vedea departe in paradis.)
Henry Ward Beecher
Misu Radovici
"God had one son on earth without sin, but never one without suffering." (Dumnezeu a avut pe pamant un fiu fara pacat, dar niciodata unul fara suferinta.)
Sf. Augustin
Misu Radovici
"Those times when you feel like quitting can be times of great opportunity, for God uses your troubles to help you grow." (In acele timpuri in care simti ca vrei sa cedezi pot fi timpuri de mari oportunitati, pentru ca Dumnezeu foloseste necazurile tale pentru a te ajuta sa cresti.)
Warren Wiersbe
Misu Radovici
"No character is ultimately tested until it has suffered." (Nici un caracter nu are parte de testul suprem pana cand nu a suferit.)
Harry Emerson Fosdick
Misu Radovici
"Grace grows best in winter." (Harul creste cel mai bine iarna.)
Samuel Rutherford
Misu Radovici
"There is no growth without change, no change without fear or loss and no loss without pain." (Nu exista crestere fara schimbare, schimbare fara frica sau pierdere si pierdere fara durere.)
Rick Warren
Misu Radovici
"Any discussion of how pain and suffering fit into God's scheme ultimately leads back to the cross." (Orice discutie despre cum durerea si suferinta se incadreaza in planul lui Dumnezeu ne va conduce in final inapoi la cruce.)
Philip Yancey
Misu Radovici
"The servant of Christ must never be surprised if he has to drink of the same cup with His Lord." (Slujitorul lui Cristos trebuie sa nu fie surprins NICIODATA daca va fi nevoit sa bea din aceeasi cupa cu Domnul lui.)
J.C. Ryle
Misu Radovici
God's grace is not given to make us feel better, but to glorify Him ... Good feelings may come, or they may not, but that is not the issue. The issue is whether or not we honor God by the way we respond to our circumstances. (Harul lui Dumnezeu nu ne este dat ca noi sa ne simtim bine, ci sa-L glorificam pe El ... Sentimentele bune pot veni, sau nu, dar asta nu e o problema. Problema e daca prin modul in care noi reactionam la circumstante il onoram sau nu pe Dumnezeu.)
Jerry Bridges
Misu Radovici
What happens outwardly in your life is not as important as what happens inside you. Your circumstances are temporary, but your character will last forever. (Ceea ce se intampla in exteriorul vietii tale, nu e la fel de important ca ceea ce se intampla in interior. Circumstantele tale sunt temporare, dar caracterul va dainui pentru totdeauna.)
Rick Warren
Misu Radovici
"Let everyone regulate his conduct by the golden rule of doing to others as in similar circumstances we would have them do to us, and the path of duty will be clear before him." (Fie ca fiecare sa isi ajusteze comportamentul dupa regula de aur de a face altora ceea ce in circumstante similare am vrea noi ca ei sa ne faca noua, si calea datorata *ca abordare* va fi clara.)
William Wilberforce
Misu Radovici
"Adversity is not simply a tool. It is God's most effective tool for the advancement of our spiritual lives. The circumstances and events that we see as setbacks are oftentimes the very things that launch us into periods of intense spiritual growth. Once we begin to understand this, and accept it as a spiritual fact of life, adversity becomes easier to bear." (Adversitatea nu e doar o simpla unealta. Este cea mai efectiva unealta a lui Dumnezeu pentru ca viata noastra spirituala sa avanseze. Circumstantele si evenimentele pe care noi le vedem ca piedici (pasi inapoi) sunt de cele mai multe ori lucrurile care ne lanseaza in perioade de crestere spirituala intensa. Odata ce incepem sa intelegem acest lucru, si sa il acceptam ca un fapt spiritual al vietii, adversitatea devine mult mai usor de purtat.)
Charles Stanley
Misu Radovici
"God uses his Word, people and circumstances to mold us. All three are indispensable for character development. God's word provides the truth we need to grow, God's people provide the support we need to grow, and circumstances provide the environment we need to grow." (Dumnezeu foloseste Cuvantul Sau, oameni si circumstante ca sa ne modeleze. Toate trei sunt indispensabile pentru dezvoltarea caracterului. Cuvantul lui Dumnezeu ne pune la dispozitie adevarul necesar pentru a creste, oamenii lui Dumnezeu ne pun la dispozitie suportul de care avem nevoie sa crestem si circumstantele ne pun la dispozitie mediul de care avem nevoie sa crestem.)
Rick Warren
Misu Radovici
"Often times God demonstrates His faithfulness in adversity by providing for us what we need to survive. He does not change our painful circumstances. He sustains us through them." (De cele mai multe ori Dumnezeu isi demonstreaza credinciosia in situatii de adversitate punandu-ne la dispozitie ceea ce avem nevoie pentru a supravietui. El nu schimba circumstantele noastre dureroase. El ne sustine prin ele.)
Charles Stanley
Misu Radovici
"No matter what our circumstance, we can find a reason to be thankful." (Indiferent de circumstantele noastre, putem gasi un motiv sa fim multumitori.)
David Jeremiah
Misu Radovici
"Temptation always starts in your mind, not in circumstances." (Tentatia incepe intotdeauna in mintea ta, nu in circumstante.)
Rick Warren
Misu Radovici
"This world is so full of care and sorrow that it is a gracious debt we owe to one another to discover the bright crystals of delight hidden in somber circumstances and irksome tasks." (Aceasta lume e asa de plina de griji si durere incat este o datorie a harului pe care ne-o datoram unul altuia pentru a descoperi cristalele stralucitoare ale incantarii in circumstante sumbre si sarcini enervante.)
Hellen Keller
Misu Radovici
"If we cannot believe God when circumstances seem be against us, we do not believe Him at all." (Daca nu putem crede in Dumnezeu cand circumstantele par a fi impotriva noastra, nu credem in El deloc.)
Charles Spurgeon
Misu Radovici
"The fear of man strangles us, because we can never please everybody; but the fear of the Lord frees us, because it challenges us to live and serve for an audience of One." (Frica de om ne sugruma, pentru ca niciodata nu vom putea multumi pe toata lumea; dar frica de Domnul ne elibereaza, pentru ca ne provoaca sa traim si sa slujim pentru o audienta de Unu.)
Paul Chappell
Misu Radovici
"People are born to be free; it's a gift from God. We're not to be free from responsibility, but free to be led by the Holy Spirit." (Oamenii sunt nascuti liberi; este un dar de la Dumnezeu. Nu suntem liberi de responsabilitati, ci liberi de a fi calauziti de Duhul Sfant.)
Joyce Meyer
Misu Radovici
"Divine love is perfect peace and joy, it is a freedom from all disquiet, it is all content and happiness; and makes everything to rejoice in itself." (Dragostea divina este pacea si bucuria perfecta, este libertatea (eliberarea) de fiecare neliniste, este plina de multumire si fericire si face ca totul sa tresalte de bucurie in ea.)
William Law
Misu Radovici
"A man has free choice to the extent that he is rational." (Un om are libertatea alegerii in masura in care el este rational.)
Toma D'Aquino